Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn: ”Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu”.

sdfd

logotypI. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku. Udzielone zostanie zgodnie z zasadą równego traktowania, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Zleceniobiorca może być osobą fizyczną zatrudnioną na umowę zlecenie przez Zamawiającego lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
Zakres usługi obejmuje: prace przygotowawcze, zarządzanie projektem (koordynator projektu), pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, rozliczenia i promocja.

Opis przedsięwzięcia
Pobierz tutaj:  załącznik nr 1.pdf do ogłoszenia

 

II. Opis zamówienia:
A Do głównych zadań koordynatora projektu należało będzie:
1. koordynowanie i zarządzanie projektem,
2. kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i unii europejskiej,
3. przygotowanie dokumentacji związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę związanych z termomodernizacją dla czterech zabytkowych budynków,
4. opracowanie zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych,
5. przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
6. dbałość o prawidłową i terminową realizację projektu,
7. nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu,
8. utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczonym opiekunem projektu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
9. bieżąca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o konsultacje z Inspektorem Nadzoru i sygnalizowanie Zamawiającemu z właściwym wyprzedzeniem o konieczności dokonania zmian,
10. przygotowanie i koordynacja korespondencji z NFOŚiGW,
11. przedstawianie Zamawiającemu, w oparciu o konsultacje z Inspektorem Nadzoru propozycji przesunięć środków pomiędzy zadaniami i zmian we wniosku, a następnie prowadzenie sprawy w tym zakresie w porozumieniu z Zamawiającym (niezwłoczne informowanie NFOŚiGW o zamiarze dokonywania zmian w projekcie),
12. przygotowywanie dokumentów do wniosków o płatność, sporządzanie wniosków o płatność i terminowe ich składanie do NFOŚiGW,
13. akceptowanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych oraz umów zawieranych w ramach realizacji projektu,
14. utrzymywanie płynności finansowej projektu – dbanie o prawidłowe, zgodne z umową o dofinansowanie i terminowe przekazywanie transz finansowych pomiędzy NFOŚiGW a Zamawiającym,
15. nadzór nad terminowym osiągnięciem celów projektu i wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
16. monitoring i ewaluacja projektu /nadzór nad prawidłowością i terminowością działań przewidzianych projektem, w tym udział w odbiorach prac,
17. współpraca z upoważnionymi podmiotami w zakresie przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach, uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych,
18. poddania się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu,
19. obecność podczas kontroli projektu (nawet jeśli prowadzona będzie po wygaśnięciu umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym),
20. nadzór nad prowadzeniem promocji projektu oraz wykonaniem tablic informacyjnych i pamiątkowych,
21. prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z obowiązującymi dokumentami i aktualnymi wytycznymi programowymi,
22. świadczenie pracy na rzecz projektu w siedzibie Zamawiającego zgodnie z potrzebą jego realizacji,
23. inne zadania związane z realizacją projektu zlecone przez Zamawiającego.

B Do głównych obowiązków inspektora nadzoru należało będzie:
1. Zapoznanie się z audytem energetycznym Zamawiającego
2. Bieżąca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i sygnalizowanie Zamawiającemu z właściwym wyprzedzeniem o konieczności dokonania zmian;
3. Uczestnictwo w protokólarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;
4. Nadzorowanie robót w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu);
5. Podczas każdorazowego pobytu w siedzibie Zamawiającego ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt w siedzibie Zamawiającego;
6. Kontrolowanie przestrzegania w trakcie robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;
7. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
8. W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
9. Zatwierdzenia wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót;
10. Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim;
11. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
12. Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
13. Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;
14. Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;
15. Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności;
16. Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;
17. Sprawdzanie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;
18. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;
19. Rozlicznie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót;
20. Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umowa przez Wykonawcę robót;
21. Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
22. Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;
23. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do dokumentacji robót.
24. Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji;
25. Odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji.
26. Po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi takie dokumenty jak:
• protokoły z narad dot. budowy,
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
• dziennik budowy,
• mapę powykonawczą,
• zalecenia i polecenia wydane Wykonawcy robót budowlanych,
• odbiory robót zamierzonych i dodatkowych,
• aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.,
• dokumentacja fotograficzna robót,
• inne dokumenty dotyczące budowy,

 

III. Warunki udziału w postepowaniu:
1. posiadanie wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu środków pomocowych i rozliczaniu projektów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów termomodernizacyjnych/ budowlanych.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pozyskał bezzwrotne środki finansowe na realizację inwestycji i/lub nadzorował i koordynował co najmniej 3 usługi polegające na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu/Inspektora Nadzoru lub innej usługi odpowiadającej swoim rodzajem zakresowi przedmiotowego zamówienia, a finansowanych z różnych bezzwrotnych źródeł finansowania z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a których wartość brutto każdej nie była niższa niż 1 000 000 zł.
2. posiada środki finansowe i sprzęt konieczny do świadczenia usługi.
3. mile widziane jest przedłożenie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach z zakresu zamówień publicznych i rozliczeń środków unijnych.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi do czasu zakończenia jego realizacji oraz końcowego rozliczenia i zamknięcia projektu (orientacyjnie 11 2019 do 12 2021).

 

V. Termin składania ofert: 27.11.2019 r. do godziny 12.00
Oferty prosimy składać pisemnie na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu, Plac Kościelny 25, 43-384 Jaworze z dopiskiem: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM.

 

VI. Wybór oferty: przy wyborze oferty będzie decydować cena brutto usługi oraz ocena rzetelności działania oferenta. W przypadku realizacji zamówienia przez podmiot gospodarczy zatrudniający kilku specjalistów należy wskazać osobę wytypowaną do pełnienia obowiązków koordynatora/inspektora. Osoba ta musi spełniać warunki przedstawione w punkcie II

 

VII. Wymagane dokumenty.
a) wypełniona oferta,
b) aktualny odpis z w właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – dla podmiotów gospodarczych,
c) potwierdzające spełnienie warunków zawartych w punkcie II.

 

Formularz ofertowy:
Pobierz tutaj: formularz ofertowy PEA