Zakończenie Remontu Kościoła i Placu Kościelnego w Jaworzu

Zestawienie najważniejszych wydarzeń i związanych z tym osób, dotyczących remontu elewacji i otoczenia kościoła ewangelickiego w Jaworzu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

gfdg

Fakty i ludzie:

1976 r. – W nowo powstałym woj. Bielskim dokonano spisu zabytków. Włączono do niego Kościół Ewangelicki w Jaworzu wraz z jego otoczeniem.
2006 r. – W listopadzie tego roku wskutek odpadających tynków z elewacji kościoła, zgromadzenie parafialne uchwala zgodę na remont i rozpoczęcie zbiórki pieniędzy na ten cel od instytucji, z ofiar kościelnych i darów samych parafian.
2006-2008 r. – Kościół i jego otoczenie na Placu Kościelnym w Jaworzu zostaje przesunięte ze spisu zabytków do rejestru zabytków woj.. śląskiego./grudzień 2008 roku/. Dokumentację przygotował i opracował p. Jan Knieżyk w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej p. Jackiem Koniorem.
2007 r. marzec, – Dokonano inwentaryzacji budowlanej zewnętrznych murów kościoła – wykonał architekt Tomasz Suchy.
2008 r. – Oszacowany koszt remontu elewacji przekracza możliwości finansowe parafii.
2008 r. lipiec, – Urząd Marszałkowski w Katowicach ogłasza konkurs na wnioski o wsparcie finansowe w dziedzinie „Kultura Regionalna”.
2008 r. lipiec- wrzesień, – Gromadzenie dokumentacji i potrzebnych załączników do wniosku. Projekt opracowała inż. Osielczak, kosztorys i projekt przebudowy placu kościelnego wykonał arch. Tomasz Suchy, Sam wniosek powstał w pracowni Jarosława Niemczyka w Bielsku- Białej. Do zgromadzenia dokumentów przyczynili się : Józef Król, Jerzy Edward Kukla, ks. Andrzej Krzykowski a nade wszystko Edward Kenig z Jasienicy.
2008 r. wrzesień, – złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Na 157 wniosków merytorycznej ocenie poddano 100. Radny Sejmiku Śląskiego pan Alfred Brudny czuwa nad prawidłowym biegiem urzędowym naszego wniosku w Katowicach.
2009 r. marzec, – ogłoszenie wyników przez Komisję Kwalifikującą w Katowicach. Nasz wniosek z lokatą 6 otrzymuje dofinansowanie 1 miliona złotych.
2009 r. kwiecień – lipiec, – zebranie i złożenie w Katowicach potrzebnych dokumentów do podpisania umowy o realizację wniosku.
2009 r. 22 lipca – podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim o realizacji inwestycji na Placu Kościelnym w Jaworzu.
2009 r. sierpień-wrzesień, -wyłonienie wykonawcy robót – Firma LINIA Wiesław Mrowiec z Żywca Trzebini, oraz inspektora nadzoru – inż. Osielczak z Bielska-Białej.
2009-2010 r. wrzesień – lipiec, -restauracja elewacji kościoła wraz z izolacją fundamentów. Na fasadzie od strony południowej i północnej odsłonięte zostały 2 herby Habsburgów, umieszczone tam w 1912 roku. Odrestaurowane pozostawiono jako pamiątkę historyczną zatwierdzoną przez konserwatora zabytków.
2010 r. wiosna – Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięcie terminu zakończenia robót na 15 sierpnia. Opracowanie aneksu do umowy, nowego harmonogramu prac i harmonogramu finansowego. Fachowa pomoc p. Malwiny Kleszcz.
2010 r. lipiec sierpień – przebudowa dróg, chodników i zieleńców na placu kościelnym. Wykonuje firma Edwarda Kuczery z Wisły.
2010 r. 15 sierpnia – prace zawarte w umowie zostały zakończone.
2010 r. wrzesień – listopad, – podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. Przesłanie potrzebnej dokumentacji do Katowic. Końcowe rozliczenie finansowe.

Podziękowania:
– wszystkim rodzinom ewangelickim za złożone dary na remont kościoła w łącznej wysokości około 150 tyś. złotych, które posłużyły jako wymagany wkład własny do finansowego wsparcia ze środków unijnych.
– radom parafialnym kadencji 2003-2008 i obecnej za troskę i zaangażowanie w realizację zadania. W szczególności Janowi Knieżykowi, Jozefowi Królowi, Jerzemu Kukli, Jerzemu Ryrychowi, Ryszardowi Stanclikowi, Marcinowi Biłkowi i Edwardowi Kenigowi, który sam pilotował wiele istotnych spraw.
– ks. radcy Ryszardowi Janikowi za życzliwe rady i uwagi przekazywane w trakcie realizacji zadania.
– ks. proboszczowi Władysławowi Wantulokowi za inicjatywę, nadzór i odpowiedzialność nad całością spraw związanych z tą inwestycją.
– Wójtowi Gminy Jaworze Zdzisławowi Bylokowi, Radzie Gminy i radnemu powiatowemu Rudolfowi Galoczowi za życzliwość, troskę, cenne rady, fachową i rzeczową pomoc.

Zadanie zatytułowane we wniosku jako: „ Konserwacja i restauracja historycznego obiektu urbanistycznego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Jaworzu celem zachowania dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego” została zakończona.

Leopold Kłoda – kurator parafii.